ОБРАЋАЊЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ПОВОДОМ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ ГРАЂАНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ   ЗА 3. ОКТОБАР 2021.

Улога и значај сеоских месних заједница

у остваривању и заштити права грађана

Крагујевац, 9. септембар 2021 – Месне заједнице су микро средине у којима грађани треба да остварују своја најбитнија права од којих им зависи квалитет свакодневног живота. На изборима за савете МЗ, грађанима нису потребне ни кампање, ни медији да би сазнали какви су кандидати.

У претходном, вишегошњем, периоду, понављају се, углавном сличне притужбе грађана који живе у неким сеоским месним заједницама, а које се односе на: одржавање чистоће (дивље депоније, удаљена сабирна места за одношење смећа, растурање смећа од стране паса луталица, нередовно одношење смећа), улична расвета, уређивање и одржавање сеоских гробаља и сахрањивање, коришћење, управаљање и одржавање сеоских водовода од страна разних удружења грађана (утврђивање и наплата потрошене воде, забрана нових прикључења), приградски превоз и сл.

Положај, улога и надлежности месних заједница регулисани су одредбама чл. 8. и 73. Закона о локалној самоуправи и чл. 83-99. Статута града Крагујевца.

                Чланом 85. Статута града Крагујевца утврђено је да месна заједница разматра питања која се односе на стварање бољих услова живота у месној заједници, а нарочито на:

1) бригу о деци, старим лицима и лицима са посебним потребама;

2) заштиту и унапређење животне средине;

3) уређење и одржавање насеља;

4) стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга;

5) снабдевање и заштиту потрошача;

6) распоред пословног простора и утврђивање радног времена;

7) развој пољопривреде;

8) одржавање културних и спортских манифестација, као и активности везаних за одмор и рекреацију;

9) одржавање стамбених и пословно-стамбених зграда;

10) комуналну зоохигијену;

11) организовање противпожарне заштите и

12) друга питања од значаја за грађане са подручја месне заједнице.

У вршењу послова из става 1. овог члана, месна заједница:

1) упућује иницијативе надлежним органима Града за уређивање одређених питања и измену прописа и других аката из надлежности Града;

2) остварује сарадњу са другим месним заједницама, установама и јавним предузећима које је основао Град, органима Града, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;

3) организује конкретне активности грађана и других заинтересованих учесника;

4) обавештава грађане месне заједнице о активностима које предузима;

5) учествује у организовању зборова грађана, референдума и покретању грађанских иницијатива;

6) врши и друге послове, у складу са статутом Града, актима месне заједнице и другим актима.   

Када се пажљиво погледају напред наведене надлежности месних заједница и проблеми на које се грађани жале, одмах се уочава да је већина тих проблема могла бити решена ( или до њих не би дошло) да је месна заједница, односно да су људи које су грађани бирали у савете својих месних заједница били посвећени свом послу.

Месне заједнице јесу микро средине у којима грађани треба да остварују своја најбитнија права од којих им зависи квалитет свакодневног живота.

Ради остваривања свих тих права и решавања проблема, грађани имају могућност, не само да то чине избором својих суграђана у органе месне заједнице, већ и непосредним путем – организовањем зборова грађана, референдума, грађанске иницијативе, подношењем притужби.

Међутим, први и најважнији корак је избор квалитетних и посвећених људи у савете месних заједница. На изборима за савете МЗ, грађанима нису потребне ни кампање, ни медији да би сазнали какви су кандидати за савете месних заједница. Грађани њих познају, јер су то мале средине и сви знају какав је ко и шта могу очекивати од сваког од тих кандидата ( колико је вредан, стручан, моралан, заинтересован за рад). Па тако, напр. уместо да проблем уличне расвете решава савет месне заједнице кроз инструменте из члана 85 Статута града и Статута месних заједница, грађанин из села плаћа аутобус, губи време и иде у „Електродистрибуцију“, па у градску управу, па код локалног омбудсмана да би решио тај проблем. Исто је и са услугама комуналних предузећа и др.

Могућност грађана да на најбољи могући начин уреде и остваре своје потребе и интересе који су заједнички за све њих и који непосредно утичу на њихов свакодневни живот лежи у њиховим рукама.

Најтеже је покренути људе, подићи њихову свест о томе колико је њихов глас значајан, свест о томе да је потребно да преузму одговорност која почиње избором најквалитетнијих суграђана у савете месних заједница, који су спремни да се ангажују и организују ради решавања свих проблема у МЗ и стварања бољих услова живота.

Људи се углавном повлаче и навикавају на живот без одговорности ове врсте, али су сваки избори за органе МЗ тренутак да се преузме одговорност и бирају људи са којима ће грађанима сваке МЗ бити лакше да уреде тај микросвет по сопственој мери и потребама.

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

Весна Стојадиновић