ШТА ЈЕ ОМБУДСМАН         

            Омбудсман је институција коју је, први пут 1809. године успоставио шведски парламент, са задатком да, као његов повереник, надгледа како извршна власт спроводи законе. У преводу са шведског реч “омбудсман“ значи повереник, пуномоћник, неко ко има “слуха за народ“, заштитник људских права.

            У правни систем Републике Србије институција омбудсмана је уведена 2005. године.

О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ

            Институција локалног омбудсмана (тадашњи назив “Градски грађански бранилац) за територију Града Крагујевца, установљена је Одлуком Скупштине града Крагујевца, (“Сл. лист Града Крагујевца“ бр. 6/03). Каснијим одлукама (“Сл. лист Града Крагујевца“ 25/08; 27/19) мењан је назив ове институције (“Заштитник грађана“, “Локални омбудсман“) али нису мењана основна начела деловања, надлежности и поступак пред овом институцијом. 

            Локални омбудсман је независтан и самосталан орган Града Крагујевца који “контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене радњама или нечињењем органа управе или јавних служби (Градске управе, Градско веће када поступа као другостепени орган у управном поступку, службе, јавна предузеће, установе и организације, као и друге организационе облике чији је оснивач град Крагујевац).

КО МОЖЕ ДА СЕ ОБРАТИ ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ?

            Омбудсману се може обратити свако ко сматра да му је актом, радњом или нечињењем органа управе и других органа, организација, предузећа и установа чији је оснивач Града Крагујевац повређено неко људско право.

            Омбудсману се могу обратити физчка лица (домаћи и страни држављани), као и домаћа и страна правна лица о чијим правима и обавезама одлучује орган односно служба.

ПОСТУПАК ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА

            Локални омбудсман покреће поступак по притужби грађана, која је поднета у писаној форми (лично, обичном или електронском поштом или усмено на записник), уколико је поступак по притужби у његовој надлежности а притужба је поднета у року од једне године од дана учињене повреде права грађана, односно од последњег поступања или непоступања органа или службе у вези са учињеном повредом права грађана.

            Поступак пред локалним омбудсманом је бесплатан, није јаван, а из разлога једноставније процедуре сачињен је образац притужбе који грађани попуњавају.

СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН НИЈЕ НАДЛЕЖАН ДА ПОСТУПА

            – Када је грађанину потребна правна помоћ у виду састављања поднесака, тужби, уговора и других писмена или заступања (пред судом или органима управе),  за то надлежна служба бесплатне правне помоћи и адвокати.

            Када су незадовољни радом органа правосуђа (према Уставу судство је независно и ниједан орган није овлашћен да контролише рад судова и тужилаштва, у конкретним предметима).

            Када имају притужбе на рад послодаваца и проблеме радно правне природе (грађани треба да поднесу пријаву инспекцији рада)

            Када имају било какве проблеме у конфликтима са другим физичким лицима (грађани треба да се обрате надлежним институцијама, МУП-у